TÜBİTAK 2237-A
FİNANSAL OKURYAZARLIK AKADEMİSİ
17-19 Nisan 2024


Etkinlik Amacı ve Kapsamı

Amaç

Finansal okuryazarlık küreselleşen dünyada doğru finansal kararlar verebilme ve finansal refahı arttırabilme noktasında önemi her geçen gün artarak hissedilen temel bir gereklilik haline gelmiştir. Toplumsal finansal refaha erişebilmek doğru finansal kararlar verebilen finansal okuryazarlığa sahip bireylerle mümkün olabilecektir. Bireylerin ve dolayısıyla toplumların finansal refaha ulaşabilmeleri sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmada büyük öneme sahiptir. Planlanan bu etkinlik ile bireylere doğru finansal kararlar vererek finansal rafaha ulaşabilmelerinde gerekli olan finansal okuryazarlık yetkinliğinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Böylelikle, bireylerin finansal okuryazarlığın bileşenleri olan finansal bilgi ve farkındalığa sahip olmaları, bunları finansal tutum ve davranışlarına yansıtarak finansal refahlarını arttırabilmeleri amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, finansal okuryazarlık eğitimi ile tasarruf bilinci, bütçe yönetebilme, temel finansal kavramlar, finansal yatırım araçları, finansal alternatifler arasında seçim yapabilme, finansal stres ile başa çıkma yolları, finansal refahın arttırılmasında finansal okuryazarlığın önemi ve finansal okuryazarlığın günlük hayata yansımaları gibi konuların ele alınması amaçlanmaktadır.

Kapsam

Etkinlik kapsamında, öncelikle finansal okuryazarlık kavramına ilişkin genel çerçeve çizilerek finansal refahın arttırılmasında finansal okuryazarlığın önemi üzerinde durulacaktır. Ardından finansal okuryazarlığın bileşenleri olan finansal bilgi ve farkındalık alt yapısının oluşturulması adına finansal matematik, temel finansal kavramlar, yatırım araçları, yatırım yapmadan önce bilinmesi gerekenler ile doğru bilinen yanlışlar, risk getiri analizi ile finansal alternatifler arasında seçim yapabilme gibi konularda bilgi sunumu yapılacak, finansal stres ve başa çıkma yolları, davranışsal finans ve finansal okuryazarlık ilişkisi gibi konulara değinilerek finansal okuryazar bir birey nasıl olmalı sorusunun cevabı verilmeye çalışılacaktır. Finansal bilgi ve farkındalığın finansal tutum ve davranışlara yansıması noktasında günlük hayattan örneklerle finansal okuryazarlığın günlük hayata yansımaları ele alınacaktır. Eğitimin sonunda katılımcıların edindikleri bilgileri günlük hayata etkileşimli bir şekilde yansıtabilmelerinin sağlanabilmesi adına uygulamalı atölye çalışması gerçekleştirilecektir

Belirtilen etkinlik amacı ve kapsamı çerçevesinde katılımcıların:

  1. Finansal okuryazarlığın finansal refahın arttırılmasındaki önemini kavramaları,
  2. Planlı bütçe yönetimi ile tasarruflarını doğru yatırımlara dönüştürebilme bilinci oluşturmaları,
  3. Finansal bilgi ve farkındalık oluşturmaları, bunları finansal tutum ve davranışlarına yansıtabilmeleri,,
  4. Yatırım araçlarına ilişkin sunulan bilgiler ile var olan finansal alterantifler arasında seçim yapabilme yetisi kazanmaları,
  5. Risk ve getiri ilişkisini analiz edebiliyor ve risk iştahını test edebiliyor olmaları,
  6. Finansal stres ile başa çıkmanın yollarını irdeleyebiliyor olmaları,
  7. Finansal okuryazar bir birey nasıl olmalıdır sorusunu cevaplayabiliyor olmaları ve finansal okuryazarlığı günlük hayata entegre edebiliyor olmaları,
  8. Atölye çalışması kapsamında gerçekleştirilecek olan uygulamalarla edindikleri kazanımları günlük hayattan örneklerle pratikte kullanmaları,
  9. Finansal refahın arttırılması noktasında finansal okuryazarlık düzeylerini yükseltmeleri, doğru finansal kararlar alma, çözüm ve önerilerde bulunma yetisi kazanmaları,
  10. hedeflenmektedir.

Finansal okuryazarlık eğitimi ile bireylerin finansal refahlarını arttırabilecekleri ve böylelikle toplumsal finansal refahın arttırılabilmesine katkı sunabilecekleri ifade edilebilir. Toplumsal finansal refaha ulaşılmasının ise kaliteli yaşam noktasında gelir dağılımı eşitsizliklerinin azaltılabilmesi ve kişi başına düşen gelirin arttırılabilmesi ile sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşma noktasında yaygın etki sunabileceği ifade edilebilir.


Etkinlik Yeri ve Programı

Etkinlik programı 3 gün olarak belirlenmiştir. Tüm eğitimler online olarak yapılacaktır. Online eğitimlerde üniversitenin MS-Teams altyapısı kullanılacaktır.

Etkinlik Programı için tıklayınız...


Eğitmenler

Prof. Dr. Abdulkadir BULUŞ - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Bölümü
Prof. Dr. Ahmet KURTARAN - Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Sağlık Ekonomisi Anabilim Dalı
Doç. Dr. Erdemalp ÖZDEN - Bayburt Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü
Doç. Dr. Ersin KORKMAZ - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü
Doç. Dr. Suna AKTEN ÇÜRÜK - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü
Doç. Dr. Şule Yüksel YİĞİTER - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Muhasebe-Finansman Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Mine IŞIK - Bayburt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Salih AYDIN - Artvin Çoruh Üniversitesi, Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulu, Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Yunus KUTVAL - Kafkas Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Uluslararasi İktisat ve İktisadi Gelişme Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf GÜNEYSU - Trabzon Üniversitesi, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü, Uluslararasi Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Abdulkadir BULUŞ - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Bölümü
Prof. Dr. Ahmet KURTARAN - Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Sağlık Ekonomisi Anabilim Dalı
Prof. Dr. Ali Savaş BÜLBÜL - Bayburt Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler, Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Doç. Dr. Didem GÜLERYÜZ - Bayburt Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler, Yönetim Bilişim Sistemleri
Doç. Dr. Erdemalp ÖZDEN - Bayburt Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü
Doç. Dr. Ersin KORKMAZ - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Mine IŞIK (Proje Yürütücüsü) - Bayburt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü
Öğr. Gör. Mehmet MEMİŞ- Bayburt Üniversitesi, Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Katılımcı Kriterleri ve Başvuru

Doğru finansal kararlar vererek finansal refahlarını arttırabilmeleri noktasında bireylere finansal okuryazarlık yetkinliği kazandırmayı amaçlayan bu etkinlik; önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik olarak planlanmıştır. Bu kapsamda etkinliğin katılımcı profilini, finansal okuryazarlık yetkinliğine sahip olmak isteyen öğrenciler oluşturacaktır.

Etkinliğe katılmak için Google Forms üzerinden Başvuru Formunu doldurmanız gerekmektedir. Öğrencilerin, "bayu2237.bayburt.edu.tr/iktisat1" web sayfası üzerinden yapılacak olan duyuruda belirtilen tarihlerde transkript belgelerini Google Forms başvuru formuna eklemeleri gerekmektedir.

Çevrimiçi eğitime katılacak katılımcı sayısı 50 kişi ile sınırlandırılmıştır. Başvurular öncelikle gönderilen başvuru belgeleri üzerinden ön değerlendirmeye alınacaktır. Değerlendirme sonrasında, gerekli şartları taşımayan veya eksik belgesi bulunan adaylar etkinlik dışında tutulacaktır. Ön değerlendirme sürecinden geçen adayların başvuruları seçim kriterlerine göre puanlanarak asil aday ve yedek aday listesi oluşturulacaktır.

Seçim kriterleri ve puanları aşağıdaki maddelerde sıralanmıştır;
• Genel not ortalaması* 3.50 ve üzeri olan: 100 puan,
• Genel not ortalaması 3.00 - 3.49 arası olan: 50 puan,
• Tübitak 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında tamamlanmış projesi bulunan: 50 puan,

• Tübitak 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında kabul almış projesi bulunan: 25 puan,

Asil listedeki öğrencilerin herhangi bir sebeple etkinliğe katılamaması durumunda yedek listedeki öğrenciler programa katılmaya hak kazanacaktır.
*Transkriptte uygulanan not sistemine göre, YÖK not dönüşüm tablosu kullanılarak hesaplama yapılacaktır.


Destekleyenler


TÜBİTAK


Bayburt Üniversitesi


İletişim

Etkinlik Koordinatörü ve Düzenleme Kurulu Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Mine IŞIK
Bayburt Üniversitesi, Baberti Külliyesi
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü
Tel: +90(458) 333 2033-2728
E-Posta: mineisik@bayburt.edu.tr